Garantievoorwaarden

Op alle producten van Centaur Cargo zijn onze garantievoorwaarden van toepassing. Hierin staat onder andere aangegeven hoe lang de garantieperiode is en op welke onderdelen de garantie zit.

Artikel 1 – Garantie
1) Centaur Cargo garandeert dat de Centaur Cargo bakfietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
2) De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Centaur Cargo bakfiets.
3) De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
4) De garantie is niet overdraagbaar.
5) De garantietermijn gaat in op de dag van levering na akkoord en ontvangst van levering.

Artikel 2 – Garantieperiode
1) Voor de Centaur Cargo bakfiets frames geldt een garantietermijn van 5 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
2) Voor de bak en de bakpanelen geldt een garantietermijn van 1 jaar op constructie- en/of op materiaalfouten.
3) Voor alle elektrische onderdelen geldt een garantietermijn van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten
4) Voor alle overige onderdelen, met uitzondering van de in artikel 2.5 genoemde onderdelen, geldt een garantietermijn van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
5) Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken, wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
6) Het verlies van kleur van de bak en/of bakdelen valt niet onder de garantie, dit kan optreden door dagelijks gebruik en / of externe factoren zoals UV straling, vocht en warmte.
7) Op de Centaur Cargo bakfiets showmodellen geldt 50% van de garantietermijn van de hierboven benoemde garantieperiodes.

Artikel 3 – Garantie-uitsluitingen
1) In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
a) De Centaur Cargo bakfiets heeft niet aantoonbaar (met factuur / bon) na 10-12 weken of 100 km na levering een eerste onderhoudsbeurt gekregen.
b) De Centaur Cargo bakfiets heeft niet aantoonbaar (met factuur / bon) na uitvoer eerste controlebeurt jaarlijks een onderhoudsbeurt gekregen.
c) Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de Centaur Cargo bakfiets dat niet overeenkomstig de bestemming is, o.a.:
• Met volle belading op- en afrijden van stoepranden;
• Tegen stoepranden aanrijden;
• Met een driewielbakfiets op twee wielen rijden.
d) Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht.
e) Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificaties van de betreffende bakfiets of zijn onjuist gemonteerd.
f) Indien het bewijs van eigendom niet aanwezig is.
g) Bij een belading van de bak hoger dan het maximum laadgewicht zoals beschreven op de website.
h) Bij belasting zadel met meer dan 100 kg.
i) Bij belasting bagagedrager met meer dan 25 kg.
j) In geval van schade, ontstaan ten gevolge van een ongeval of een ander van buiten komend onheil.
2) Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Centaur Cargo voor schade aan (onderdelen van) de Centaur Cargo bakfiets als gevolg van:
a) Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, versnellingen en/of loslopen van onderdelen, het nastellen van wielen en spaken gedurende gebruik, alsmede spaakbreuk.
b) Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen.
c) Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.
d) Klimatologische invloeden zoals verkleuring van lak en bak.
e) Bakfietsen die gebruikt worden ten behoeve van verhuur.
3) Eventuele bestickering van de bak maakt geen onderdeel uit van de garantievoorwaarden.

Artikel 4 – Arbeidskosten op onderdelen in geval van garantie
1) Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Centaur Cargo is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Centaur Cargo worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar, indien van de eigenaar verwacht mag worden dat het te vervangen onderdeel zelf gemonteerd kan worden.
2) In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken gedurende twee jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van Centaur Cargo.

Artikel 5 – Indienen van een claim onder de garantie
1) Claims onder deze garantie dienen per e-mail onder vermelding van ordernummer, framenummer en foto van het betreffende onderdeel te worden ingediend bij Centaur Cargo. Op deze manier kan Centaur Cargo beoordelen of er sprake is van een garantiegeval.
2) Centaur Cargo zal binnen redelijk termijn de claim erkennen of afwijzen. Mocht het redelijkerwijs niet mogelijk zijn om het defect te beoordelen zonder de Centaur Cargo bakfiets in ‘levende’ lijve te aanschouwen zal er in samenspraak met de eigenaar naar een passende oplossing worden gezocht.
3) Alvorens een vervangend product op te sturen kan Centaur Cargo eisen dat het bewuste product eerst ter beoordeling naar Centaur Cargo wordt opgestuurd. Aan de hand van deze beoordeling kan Centaur Cargo besluiten dat het product niet onder de garantievoorwaarden valt of een vervangende product opsturen.
4) Kosten van transport van de Centaur Cargo bakfiets en/of onderdelen van en naar Centaur Cargo komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
5) Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Centaur Cargo voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
1) Een door Centaur Cargo gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Centaur Cargo ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Centaur Cargo strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden en/ of de toepasselijke algemene voorwaarden van Centaur Cargo.