Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Centaur Cargo

De Algemene Voorwaarden van Centaur Cargo B.V. zijn opgesteld in september 2017. Een exemplaar van deze voorwaarden is na te lezen op de website van www.centaurcargo.nl . Tevens zijn de voorwaarden opvraagbaar bij Centaur Cargo B.V. Koedijkerweg 12A, 3816 BV, Amersfoort, of bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1. Algemeen
1. Definities: Centaur Cargo B.V.: De onderneming die bakfietsen en toebehoren verkoopt onder de handelsnaam Centaur Cargo B.V., hierna te noemen Centaur Cargo. Klant: Iedere derde met wie Centaur Cargo een overeenkomst aangaat, hierna te noemen Klant. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Centaur Cargo en Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Centaur Cargo en Klant waarop Centaur Cargo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Centaur Cargo, voor de uitvoering waarvan door Centaur Cargo derden dienen te worden betrokken.
4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Centaur Cargo en zijn directie.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Centaur Cargo en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
9. Indien Centaur Cargo niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Klant in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van Centaur Cargo zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Aanbiedingen zijn alleen van toepassing voor leveringen binnen Nederland.
2. Centaur Cargo kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Transport- en montagekosten worden separaat vermeld en zijn nadrukkelijk niet in de aanbiedingen vermelde prijzen inbegrepen.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Centaur Cargo daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Centaur Cargo anders aangeeft.
5. Alle opgaven door Centaur Cargo van getallen, maten, gewichten, kleuren en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Centaur Cargo staat er niet voor in dat zich terzake afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals prijsfouten op de website /, in reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Centaur Cargo, binden Centaur Cargo niet. Bedoelde opgaven, alsmede getoonde modellen of tekeningen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien de Klant aantoont dat het geleverde zodanig afwijkt van de opgaven van Centaur Cargo of van de modellen of tekeningen, dat de Klant niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
6. Offertes en aanbiedingen, folders en de / website daaronder begrepen, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.
7. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Centaur Cargo feitelijk aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan, danwel Centaur Cargo de totstandkoming van de overeenkomst heeft bevestigd.

Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
Is voor de levering van artikelen een termijn opgegeven, dan is deze ter indicatie en niet exact. Dit is nimmer een fatale termijn. De Overeenkomst kan door overschrijding van de termijn niet ontbonden worden.
Centaur Cargo heeft het recht bepaalde werkzaamheden -zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend- de uitvoering van de garantiewerkzaamheden, het transport en de montage van artikelen, te laten verrichten door derden.

Centaur Cargo is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst over gaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Centaur Cargo zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Centaur Cargo een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Centaur Cargo gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Centaur Cargo daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Centaur Cargo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
1) De Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
2) Na het sluiten van de overeenkomst Centaur Cargo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen.
3) De Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
4) Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Centaur Cargo kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Centaur Cargo gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5) Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Centaur Cargo kan worden gevraagd.
6) Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Centaur Cargo gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Centaur Cargo op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Centaur Cargo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8) Indien Centaur Cargo tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
9) In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Centaur Cargo vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Centaur Cargo op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
10) De Klant heeft het recht zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, de overeenkomst te annuleren. Eventuele gemaakte kosten voor transport, en montage zullen worden verhaald op de Klant en worden afgetrokken van het reeds betaalde bedrag door de Klant.

Artikel 5. Overmacht
Centaur Cargo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Centaur Cargo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Centaur Cargo niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Centaur Cargo of van haar toeleveranciers en andere derden daaronder begrepen. Centaur Cargo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Centaur Cargo zijn verbintenis had moeten nakomen.
Centaur Cargo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zoveel Centaur Cargo ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Centaur Cargo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten
1. De Klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen na ontvangst van factuur.
2. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Centaur Cargo verschuldigde.
3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Centaur Cargo echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Centaur Cargo in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Centaur Cargo totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Centaur Cargo gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Centaur Cargo geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Centaur Cargo veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Centaur Cargo daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Centaur Cargo ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Centaur Cargo gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens Centaur Cargo bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Centaur Cargo zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Centaur Cargo en door Centaur Cargo aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Centaur Cargo zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames
1. De garantie en garantietermijnen zijn aangegeven in de garantievoorwaarden, welke zijn na te lezen en te downloaden op de website /. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden
2. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. De factuur dient als garantiebewijs. Zonder overlegging van de originele factuur heeft de Klant geen recht op garantie.
3. Centaur Cargo behoudt zich het recht voor te bepalen of een artikel en/of onderdeel voor reparatie dan wel voor vervanging in aanmerking komt. In geval van vervanging wordt het artikel (weer) eigendom van Centaur Cargo. In geval van vervanging is Centaur Cargo gerechtigd een gebruikspercentage in rekening te brengen aan de Klant, afhankelijk van de duur dat het artikel aan de Klant ter beschikking heeft gestaan voor gebruik tot aan het moment waarop de garantie is ingeroepen. De Klant kan geen reparatie of vervanging van een artikel vergen, wanneer dit onmogelijk is of van Centaur Cargo niet kan worden gevergd. In dat geval zal de restitutie van de verkoopprijs verminderd met een eventuele gebruikspercentage in de vorm van een tegoedbon geschieden.
4. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 8 weken na ontdekking schriftelijk aan Centaur Cargo te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Centaur Cargo in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Centaur Cargo in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Centaur Cargo daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
7. Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als ‘normaal gebruik’ kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.
8. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Centaur Cargo, de Klant of derden aan het artikel wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Centaur Cargo geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
9. Indien de Klant een beroep doet op een door Centaur Cargo gegeven garantie, dient de Klant Centaur Cargo gedurende een periode van 8 weken na ontvangst door Centaur Cargo van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken, bij gebreken waarvan de Klant geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedragingen c.q. het nalaten van de Klant een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.
10. Indien Centaur Cargo onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten repareren, het desbetreffende artikel heeft vervangen (evt. onder aftrek van een gebruikerspercentage), of (naar rato) de koopprijs heeft gerestitueerd in de vorm van een tegoedbon, is zij terzake van haar verplichting jegens de Klant volledig gekweten. De Klant kan op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten geen ontbinding van de overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de Klant niet kan worden verwacht dat de Overeenkomst in stand blijft. Bij ontbinding heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
11. De door Centaur Cargo te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Indien Centaur Cargo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Centaur Cargo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Centaur Cargo is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Indien Centaur Cargo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Centaur Cargo beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Centaur Cargo is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Centaur Cargo is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door incorrecte montage door de Klant of een door de Klant daartoe aangewezen derde, zijnde niet Centaur Cargo, van geleverde artikelen. Montage van geleverde artikelen dient uitsluitend te geschieden conform de meegeleverde montage handleiding. Klant heeft de keuze de artikelen, tegen betaling, door Centaur Cargo te laten monteren.
Centaur Cargo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
1) De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
2) De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Centaur Cargo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Centaur Cargo toegerekend kunnen worden;
3) Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Centaur Cargo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Centaur Cargo of zijn leidinggevende en ondergeschikten.

Artikel 10. Aflevering
De Klant heeft de keuze de bestelde artikelen te laten bezorgen tegen een aangegeven meerprijs. Indien de Klant heeft gekozen voor aflevering op een door hem opgegeven adres, dan dient de levering plaats te vinden binnen twee weken nadat de transporteur contact opneemt met de Klant. Dag en tijdstip van levering zijn afhankelijk van het leverschema van de transporteur. Het is niet mogelijk een gemaakte afspraak te verzetten. Er vindt in principe geen levering plaats op zaterdag of zondag, in de avonduren of op feestdagen.
Aflevering vindt plaats tot de deur van de Klant. Het is de medewerker van de transporteur niet toegestaan de woning van de Klant, de schuur of anderszins bij de woning behorende onroerende zaken, te betreden.

Artikel 11. Verjaringstermijn
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Centaur Cargo bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.
Het bepaalde in lid 1. is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Klant Centaur Cargo van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 12. Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van de Klant worden gebracht.

Artikel 13. Vrijwaring
De Klant vrijwaart Centaur Cargo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Centaur Cargo toerekenbaar is.
Indien Centaur Cargo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Centaur Cargo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Centaur Cargo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Centaur Cargo en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 14. Intellectuele eigendom
Centaur Cargo behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Centaur Cargo heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Centaur Cargo partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn te lezen en te downloaden op de website /. De Klant heeft verklaard deze voorwaarden te hebben gelezen en heeft zich akkoord verklaard hiermee, alvorens de overeenkomst kon worden gesloten.
Van toepassing is steeds de laatste versie van de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de website / c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Centaur Cargo.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.